tel. 068 45 44 088
e-mail: sekretariat@gimnazjumnr2.pl
A- A A+

Konkurs organizowany przez Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze


I. Założenia konkursu „Uczeń roku”.

  1. Ideą konkursu „Uczeń roku” jest wyłonienie najlepszego spośród wszystkich gimnazjalistów Gimnazjum nr 2.
  2. Konkurs ma na celu promowanie właściwych wzorców, uwzględniających naukę, kulturę osobistą, postawy społeczne oraz kreatywność i zaangażowanie w prace na rzecz szkoły.

II. Regulamin konkursu.

  1. Tytuł Ucznia Roku zostaje przyznany na koniec roku szkolnego, począwszy od roku 2013/2014. O wynikach konkursu, tj. wyłonieniu laureata, decyduje Komisja Konkursowa w składzie: dyrektor, czterech nauczycieli różnych przedmiotów, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Kadencja członków komisji konkursowej trwa rok. Członków Komisji Konkursowej powołuje jej przewodniczący, czyli dyrektor szkoły.
  2. Spotkanie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzcy odbywa się po radzie klasyfikacyjnej końcoworocznej, jednakże nie później niż w terminie do dwóch dni przed uroczystością zakończenia roku szkolnego.
  3. Kandydatów do tytułu Ucznia Roku zgłaszają wychowawcy klas na radzie klasyfikacyjnej końcoworocznej. Dostarczają Komisji wypełnioną kartę zgłoszeniową (w załączniku).
  4. Uczniowie oceniani są przez każdego członka komisji w czterech kategoriach: • wyniki w nauce (średnia powyżej 4,3), • zachowanie (kultura osobista, stosunek do rówieśników i pracowników szkoły), • zaangażowanie w życie szkoły, • reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim podczas konkursów, zawodów sportowych, wolontariatu, akcji charytatywnych itp. W każdej z tych kategorii członkowie komisji oceniają kandydatów punktowo, mając do dyspozycji od 0 - 6 punktów. Następnie punkty są sumowane. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej uczniów otrzyma taką samą liczbę punktów, Uczeń Roku wyłaniany jest spośród tych kandydatów w tajnym głosowaniu, w którym każdy z członków komisji może zagłosować na jednego z nich. Tytuł Ucznia Roku otrzymuje kandydat z największą liczbą punktów.
  5. Nagroda zostaje wręczona podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
  6. Uczeń Roku otrzymuje nagrodę rzeczową oraz dyplom pamiątkowy. Jego dokonania zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły. Rodzice/ opiekunowie zwycięzcy otrzymają list gratulacyjny.
  7. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 2 zatwierdza regulamin konkursu i ma możliwość dokonywania w nim zmian. W sprawach spornych głos rozstrzygający należy do dyrektora szkoły.
  8. Kandydaci i ich opiekunowie nie mogą odwołać się od ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody.


Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.10.2013r.

Karta zgłoszeniowa do konkursu Uczeń Roku - pobierz